สถิติข้อมูลทั่วไป

สถิติผู้รับบริการ นอกเขต/ในเขต ปี 2562

สถิติ ผู้รับบริการ ปีงบ 2562

จาก รายงาน Hosxp 4/10/2562

 

รับบริการทั้งหมด 35,416คน/142,125 ครั้ง

นอกเขตรับบริการทั้งหมด 5,610 คน/13,846 ครั้ง

เขตรอยต่อ สบเมย 2,218 คน/ 5,765 ครั้ง

นอกเขตรับบริการ ทั้งหมด ร้อยละ 9.74

นอกเขตรับบริการ ยกเว้นรอยต่อ ร้อยละ 5.67