ผลการดำเนินงาน

PA+QOF. ปีงบประมาณ 2562

ลำดับ เดือน ไฟล์
1 ต.ค.61
2 พ.ย.61
3 ธ.ค.61 1 , 2
4 ม.ค.62   
5 ก.พ.62  1,2
6 มี.ค.62  1,2
7 เม.ย.62  1,2
8 พ.ค.62
9 มิ.ย.62
10 ก.ค.62
11 ส.ค.62  1
12 ก.ย.62  1