สรุปข้อมูลประกันสุขภาพ/นำเสนอผลงาน

นำเสนอข้อมูล ตรวจสอบภายใน สสจ.มส 13082562

นำเสนอข้อมูล ตรวจสอบภายใน สสจ.มส 13082562

 

                                                                        data    Powerpoint